ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή σελ.2
  1.1. Ορισμοί σελ.2
 2. Υπεύθυνος επεξεργασίας. σελ. 4
 3. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων σελ. 5
 4. Τα προσωπικά σας δεδομένα και ο Πράσινος Κόσμος σελ. 5
  4.1. Ηλεκτρονική πλατφόρμα: Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, για ποιον σκοπό και με ποια νομιμοποιητική βάση σελ. 5
  4.3. Newsletter σελ. 7
  4.4. Δεδομένα καταγραφής σελ. 7
 5. Αποδέκτες των δεδομένων σας σελ. 7
 6. Ασφάλεια των δεδομένων σας σελ. 8
 7. Κουμπιά κοινωνικών μέσων και OTTs σελ. 8
  7.1. Widgets για κοινοποίηση σελ. 8
  7.2. Ενσωμάτωση βίντεο YouTube σελ. 9
 8. Δικαιώματα υποκειμένων σελ. 9
  8.1. Δικαιώματα ενώπιον του κόμματος σελ. 9
  8.2. Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σελ. 10
 9. Cookies σελ. 10
  9.1. Γενικά σελ. 10
  9.2. Πως τα χρησιμοποιούμε σελ. 10
  9.3. Τα cookies τρίτων είναι τα ακόλουθα σελ. 11
  9.4. Πολιτικές για cookies των τρίτων παρόχων σελ. 13
  9.5. Έλεγχος μέσω browser – Αφαίρεση cookies σελ. 14
 10. Αλλαγές σελ. 14

1.     Εισαγωγή

Ο Πράσινος Κόσμος εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των μελών του, καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις του. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (εφ’ εξής «ΓΚΠΔ»), ο Πράσινος Κόσμος γνωστοποιεί την παρούσα νόμιμη και διαφανή πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την παροχή των υπηρεσιών του προς το κοινό. Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι βασικές αρχές και οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους ο Πράσινος Κόσμος συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές, τα οποία ανήκουν στον Πράσινο Κόσμο και σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Δικτύου (ιδίως την τήρηση του ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου μελών του κόμματος).

1.1.          Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

 • «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που μας παρέχετε, π.χ. τα δεδομένα της διεύθυνσής σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα δεδομένα εγγραφής, τα δεδομένα λογαριασμού, τα δεδομένα εφαρμογών ή την ιδιότητα σας, αλλά και τα δεδομένα που επεξεργάζονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, π.χ. Η διεύθυνση IP σας.
 • «Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.
 • «Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφ’ όσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.
 • «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • «Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται ο Πράσινος Κόσμος και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά:
  • Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ),
  • Ο Νόμος 4624/2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις., όπως ισχύει
  • Ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997, όπως ισχύει,
  • Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) όπως έχει τροποποιηθεί.

2.                 Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι ο Πράσινος Κόσμος, που εδρεύει επί της Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680 και τηλέφωνο +302103665000.  Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού και Ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εκτός από την ταχυδρομική διεύθυνση, που αναφέρθηκε παραπάνω, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@prasinos-kosmos.gr .

Είναι σημαντικό, για εμάς, να μπορείτε να μάθετε ανά πάσα στιγμή από τις ακόλουθες πληροφορίες ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο μας και όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και πώς τα επεξεργαζόμαστε.

3.                 Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ο Πράσινος Κόσμος για την πλήρη του συμμόρφωση με τις επιταγές του ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προχώρησε στην ανάδειξη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή θέλετε να υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo.kinimaallagis@gmail.com είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, που βρίσκεται στο site του Δικτύου είτε ταχυδρομικώς στον Πράσινο Κόσμο, Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680, “Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων”.

4.                 Τα προσωπικά σας δεδομένα και ο Πράσινος Κόσμος

4.1.          Ηλεκτρονική Πλατφόρμα: Ποια Προσωπικά Σας Δεδομένα Συλλέγουμε, Για Ποιον Σκοπό Και Με Ποια Νομιμοποιητική Βάση

Με την επιλογή σας “Γίνε Μέλος” μεταφέρεστε στην πλατφόρμα μελών του Πράσινου Κόσμου (εφεξής “η πλατφόρμα”).

Για την εγγραφή σας ως μέλη του Πράσινου Κόσμου, πρέπει να παράσχετε τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΣΚΟΠΟΣΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
 Για τη διατήρησηΓια την επικοινωνία 
ΕπίθετοΚαταγραφή μέλους και Δημιουργία λογαριασμού χρήστη/ Ταυτοπροσωπία του ενδιαφερομένουΆρθρο 6§1 (στ) – Επίτευξη εννόμου συμφέροντος. Για τη διατήρηση ενημερωμένης και ποιοτικής βάσης δεδομένων/ Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μελών.        
Όνομα 
Όνομα πατέρα 
Όνομα μητέρας 
Ημερομηνία ΓέννησηςΤαυτοπροσωπία του ενδιαφερομένου/ Εξασφάλιση ότι ο ενδιαφερόμενος είναι 15 ετών και άνω 
Οδός (Προαιρετικό)Αποστολή αλληλογραφίας/ Πληρότητα της βάσης δεδομένων 
Αριθμός (Προαιρετικό) 
Τ.Κ. (Προαιρετικό) 
Πόλη (Προαιρετικό) 
Τηλέφωνο οικίας (Προαιρετικό)Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία/ Διασφάλιση του ηλεκτρονικού λογαριασμού του μέλουςΝ. 3471/2006, άρθρο 11§1 & ΓΚΠΔ ,άρθρο 6 § 1 (α):Συγκατάθεση.   Ο ενδιαφερόμενος δίνει τη συγκατάθεση του για τη διενέργεια επικοινωνίας. 
Κινητό 
e-mail (Προαιρετικό) 

Για λόγους ταυτοπροσωπίας, διασφάλισης της ενημερότητας και της ποιότητας της βάσης δεδομένων των μελών μας, το υπουργείο εσωτερικών (https://www.ypes.gr/) μας παρέχει τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΣΚΟΠΟΣΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Εκλογικός ΑριθμόςΤαυτοπροσωπία ενδιαφερομένου/ Ενημερότητα της βάσης δεδομένωντων μελών
Αριθμός δημοτολογίου
Περιφερειακή ενότητα
Εκλογικός Αριθμός
Δημοτική ενότητα
Περιφέρεια
Εκλογικό Διαμέρισμα
Δήμος

Διατηρούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με την εγγραφή σας μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη βάση δεδομένων μας.

 • Website: Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, για ποιον σκοπό και με ποια νομιμοποιητική βάση

Για την πλοήγηση στο website του δικτύου δεν πραγματοποιείται καμία συλλογή δεδομένων.

Εάν ο χρήστης θελήσει να χρησιμοποιήσει την φόρμα επικοινωνίας, τότε τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΩΠ.ΔΕΔΟΜΕΝΑΣΚΟΠΟΣΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  
ΟνοματεπώνυμοΔιεκπεραίωση του αιτήματος / ΑπάντησηΝ. 3471/2006, άρθρο 11§1 & ΓΚΠΔ ,άρθρο 6 § 1 (α)): Συγκατάθεση.   Ο ενδιαφερόμενος δίνει συγκεκριμένη συγκατάθεση για τη διενέργεια της κάθε επικοινωνίας.
email
Τηλέφωνό (προαιρετικό)Διευκόλυνση για την απάντηση και την διεκπεραίωση του αιτήματος στην περίπτωση που χρειαστούν διευκρινήσεις

Αφού απαντήσουμε στο αίτημα σας, αποθηκεύουμε τις πληροφορίες από το αίτημά σας για 12 μήνες και μετά τις διαγράφουμε.

4.3.          Newsletter

Σε περίπτωση που θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικό newsletter, μοναδικό προσωπικό δεδομένο που επεξεργαζόμαστε είναι το e-mail σας για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας επιλέγοντας την επιλογή «να λαμβάνω ενημερώσεις» [Ν. 3471/2006, άρθρο 11§1 & άρθρο 6 § 1 (α) ΓΚΠΔ)].

Διατηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να ζητήσετε τη διαγραφή τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικούς σκοπούς.

4.4.          Δεδομένα Καταγραφής

Κάθε φορά που ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση στο website μας τα παρακάτω δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής.

Αυτά είναι:

 • Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
 • Η δημόσια διεύθυνση IP από την οποία γίνεται το αίτημα
 • Η ημερομηνία και η ώρα του αιτήματος στο διακομιστή
 • Η ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται
 • Ο πόρος που ζητήθηκε.

Η προσωρινή αποθήκευση αυτού του λεγόμενου αρχείου καταγραφής διακομιστή είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας. Τα δεδομένα αυτά δε προσωποποιούνται και διατηρούνται για μέγιστο 6 μήνες. Διευθύνσεις IP από τις οποίες προέρχεται κακόβουλη δράση, αποθηκεύονται μόνιμα στο σύστημα ασφαλείας του ιστότοπου για λόγους ασφαλείας και αποτροπής επιπλέον επιθέσεων.

5.                 Αποδέκτες των δεδομένων σας

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι το προσωπικό του Πράσινου Κόσμου καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών (εκτελούντες την επεξεργασία),για λογαριασμό μας. Συγκεκριμένα, οι εκτελούντες αυτοί είναι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας της διαβούλευσης και του Δικτύου.

6.                 Ασφάλεια των δεδομένων σας

Προβαίνουμε σε τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή εκ προθέσεως απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και διασφαλίζουμε την προστασία των δικαιωμάτων σας και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων της ΕΕ και της Ελλάδας. Η εμπιστευτικότητα των εργαζομένων διασφαλίζεται γραπτώς.

Τα ληφθέντα μέτρα αποσκοπούν στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων σας και στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας και ανθεκτικότητας των συστημάτων και των υπηρεσιών κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας. Επίσης, έχουν σχεδιαστεί για να αποκαθιστούν γρήγορα τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε δεδομένα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος.

Τα μέτρα επεξεργασίας δεδομένων και ασφάλειας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

7.                 Κουμπιά κοινωνικών μέσων και OTTs

7.1.          Widgets Για Κοινοποίηση

Τα widgets από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter και LinkedIn χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας. Με την τυπική χρήση των widgets των κοινωνικών δικτύων σε ιστότοπους που επιτρέπουν την κοινή χρήση ή την απόκτηση περιεχομένου, τα δεδομένα από τους επισκέπτες σε αυτούς τους ιστότοπους μεταδίδονται στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο (π.χ. Facebook, Google, Twitter) αν ο επισκέπτης έκανε κλικ στο κουμπί του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου ή συνδεθεί ως χρήστης στο κοινωνικό δίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και τις επιλογές ρύθμισης του Facebook, του Twitter, του LinkedIn, και του Pinrest, για την προστασία του απορρήτου σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

Όλοι οι παραπάνω οργανισμοί είναι σύμφωνοι με την απόφαση επάρκειας μεταξύ Η.Π.Α. και Ε.Ε. (Privacy Shield) διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Οι αποφάσεις επάρκειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες. Το Privacy Shield αποτελεί την απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιτρέπει την μεταφορά δεδομένων σε εταιρείες των Η.Π.Α. που έχουν πάρει την αντίστοιχη πιστοποίηση.

7.2.          Ενσωμάτωση Βίντεο Youtube

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει βίντεο της πλατφόρμας YouTube που είναι αποθηκευμένα στο YouTube (Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία), αλλά μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας στον ιστότοπό μας για να μπορέσουν να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν σχετικές αναφορές στον ιστότοπό μας (Άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) ΓΚΠΔ).

Με την ενσωμάτωση των βίντεο μπορούν να εγκατασταθούν cookies (βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο 10) από το YouTube ή το DoubleClick (Google, ΗΠΑ) και τα δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν σε αυτά στις ΗΠΑ, π.χ. Η διεύθυνση IP και το αναγνωριστικό cookie, η συγκεκριμένη διεύθυνση της σελίδας στην οποία έχουμε πρόσβαση, η ημερομηνία και η ώρα του συστήματος πρόσβασης, η ταυτότητα του προγράμματος περιήγησης.

Για το σκοπό και το εύρος της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από το YouTube ή το DoubleClick, ανατρέξτε στις πληροφορίες στο Google: https://policies.google.com/privacy?fg=1&hl=el.

Η Google είναι και αυτή σύμφωνη με το Privacy Shield.

Τα δεδομένα μεταφέρονται ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό χρήστη με το YouTube ή το Google με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι ή αν δεν έχετε λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε συνδεδεμένοι, αυτά τα δεδομένα μπορούν να αντιστοιχιστούν απευθείας στο λογαριασμό σας.

8.                 Δικαιώματα υποκειμένων

8.1.          Δικαιώματα Ενώπιον Του Δικτύου

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, θα είμαστε ευτυχείς να σας παράσχουμε όλες τις προβλεπόμενες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

Επιπλέον, εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, έχετε το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) και περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις (άρθρο 21 (1) ΓΚΠΔ).

Αν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς επικοινωνίας (άρθρο 21 (2) ΓΚΠΔ) ή θα επιθυμούσατε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι επαρκές, ανά πάσα στιγμή, να στείλετε ένα μήνυμα προς τον ΥΠΔ μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο dpo.kinimaallagis@gmail.com ή ταχυδρομικώς προς το Κίνημα Αλλαγής, Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680, «υπόψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων». Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε μέχρι την αντίρρηση ή την ανάκληση.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και για κάθε άλλη ερώτηση επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

8.2.          Δικαίωμα Προσφυγής Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Απδπχ)

Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

9.                 Cookies

9.1.          Γενικά

Το cookie («μπισκότο») είναι ένα μικρό σύνολο δεδομένων, που μία ιστοσελίδα δύναται να αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Το cookie επιτρέπει στην ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές σας κατά την περιήγησή σας σε αυτήν. Αν και η πλειοψηφία των φυλλομετρητών (browsers), όπως λόγου χάρη ο Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari και Opera, υποστηρίζουν τη χρήση cookie, εντούτοις ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των υστέρων. Σε κάθε περίπτωση τα απολύτως αναγκαία αποθηκεύονται για την διάρκεια της περιήγησης στη σελίδα.

Τα cookies στον παρόντα Ιστότοπο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 • Απολύτως αναγκαία cookies, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών του Ιστότοπου. Αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να περιηγείστε στον Ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες που έχετε ζητήσει, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του Ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιτρέπουν τη λειτουργία αυτού του Ιστότοπου.

9.2.          Πως Τα Χρησιμοποιούμε

Η χρήση των cookies αποσκοπεί αφενός στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας («session cookies»), για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας.

9.3.          Τα Cookies Τρίτων Είναι Τα Ακόλουθα

CookieΠεριγραφήΔιάρκειαΤύπος  
GPSΑυτό το cookie ορίζεται από το Youtube και καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την παρακολούθηση χρηστών με βάση τη γεωγραφική τους θέση  30 λεπτάAnalytics
VISITOR_INFO1_LIVEΑυτό το cookie έχει οριστεί από το Youtube. Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των πληροφοριών των ενσωματωμένων βίντεο YouTube σε έναν ιστότοπο.5 μήνεςAdvertisement
  YSC  Αυτά τα cookie έχουν οριστεί από το Youtube και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προβολών των ενσωματωμένων βίντεο.  Session  Performance
  _ga  Αυτό το cookie εγκαθίσταται από το Google Analytics. Το cookie χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, των συνεδριών και των καμπανιών και παρακολουθεί τη χρήση του ιστότοπου για την αναφορά αναλυτικών στοιχείων του ιστότοπου. Τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες ανώνυμα και αναθέτουν έναν τυχαία παραγόμενο αριθμό για την αναγνώριση μοναδικών επισκεπτών.  2 χρόνια  Analytics
    _gid    Αυτό το cookie εγκαθίσταται από το Google Analytics. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο και βοηθά στη δημιουργία μιας αναφοράς αναλυτικών στοιχείων για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται το website. Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τον αριθμό επισκεπτών, την πηγή από την οποία προέρχονται και οι σελίδες παρουσιάστηκαν με ανώνυμη μορφή.    1 μέρα    Analytics
  _gat_gtag_UA_21927144_48  Η Google χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να διακρίνει τους χρήστες.  1 λεπτό  Analytics
  _fbp  Αυτό το cookie έχει οριστεί από το Facebook να παραδίδει διαφήμιση όταν είναι στο Facebook ή μια ψηφιακή πλατφόρμα που τροφοδοτείται από διαφήμιση στο Facebook μετά την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο.  3 μήνες  Advertisement
frΑυτό το cookie έχει οριστεί από το Facebook για να εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις στους χρήστες και να μετρά και να βελτιώνει τις διαφημίσεις. Το cookie παρακολουθεί επίσης τη συμπεριφορά του χρήστη σε ολόκληρο τον ιστό σε ιστότοπους με pixel Facebook ή κοινωνικό plugin Facebook.  3 μήνεςAdvertisement
IDEΧρησιμοποιείται από το Google DoubleClick και αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οποιαδήποτε άλλη διαφήμιση πριν επισκεφτεί τον ιστότοπο. Αυτό χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στους χρήστες διαφημίσεις που σχετίζονται με αυτές σύμφωνα με το προφίλ  1 χρόνοAdvertisement
NIDΑυτό το cookie χρησιμοποιείται σε ένα προφίλ που βασίζεται στο ενδιαφέρον του χρήστη και εμφανίζει εξατομικευμένες διαφημίσεις στους χρήστες.6 μήνεςAdvertisement

9.4.          Πολιτικές Για Cookies Των Τρίτων Παρόχων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων και τη θεραπεία τους από το κοινωνικό δίκτυο, συνιστάται να εξετάσετε τους παρακάτω συνδέσμους:

Facebookhttps://www.facebook.com/help/cookies/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
Viberhttps://www.viber.com/terms/viber-privacy-policy/#cookies-and-tracking-technologies
Twitterhttps://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Googlehttp://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Whatsapphttps://www.whatsapp.com/legal/#cookies

9.5.          Έλεγχος Μέσω Browser – Αφαίρεση Cookies

Μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειρίζεστε τα cookies και μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Ανάμεσα στις επιλογές που έχετε (αναλόγως του φυλλομετρητή) είναι για παράδειγμα η αποδοχή όλων των cookies, η ύπαρξη προειδοποίησης για την τοποθέτηση των cookies ή και η απαγόρευση τοποθέτησής τους.

Αντίστοιχα, μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σου, μπορείς να αναστρέψεις τυχόν αποδοχή τοποθέτησης cookies και συναφών μηχανισμών από το site μας, διαγράφοντας τα ήδη αποθηκευμένα αρχεία.

Για να διαχειριστείς και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείς να ακολουθήσεις τις σχετικές οδηγίες ανά φυλλομετρητή:

10.            Αλλαγές

Ο Πράσινος Κόσμος δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας του και τις νομικές του υποχρεώσεις. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτώνται στον ιστότοπο και τις συναφείς ιστοσελίδες του Πράσινου Κόσμου, με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

2021